zdjęcie do tekstu - Księga wieczysta domu

Księga wieczysta domu

Posiadanie Księgi Wieczystej nie jest w polskim prawie obligatoryjne. Niewątpliwie jednak, jej posiadanie i rzetelne uzupełnianie, jest sprawą istotną zarówno dla właściciela domu, jak i kupującego. Księga wieczysta jest jakby dowodem osobistym domu. Jest podstawowym dokumentem, z którym powinniśmy się zapoznać przed zakupem nieruchomości.

Szybsza sprzedaż mieszkania

Mieszkanie z Księgą Wieczystą to większe prawdopodobieństwo szybkiej transakcji kupna – sprzedaży. W wielu sytuacjach może stać się kartą przetargową i spowodować, że będziemy musieli iść na ustępstwo cenowe względem kupującego. Brak KW to wątpliwości dla potencjalnego nabywcy, a dla samego właściciela dodatkowe czynności związane z okazywaniem różnych dokumentów z informacjami na temat samej nieruchomości. Posiadanie KW domu, to zbiór rzetelnych, konkretnych informacji o domu. Dokument, który udziela odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z nieruchomością, a więc: jaki jest jej adres, jakie ma parametry, kto jest właścicielem oraz czy nie ma zgłaszanych wobec niej roszczeń ze strony osób trzecich.

Wiedza

Na rynku nieruchomości , podobnie jak i w innych branżach, możemy trafić na nieuczciwych kontrahentów. Księga Wieczysta jest jakby poświadczeniem wiarygodności nas, jako sprzedających nieruchomość. Pierwszy dział KW dostarczy niezbędnych danych o samym przedmiocie zainteresowania. Z działu I wynikają informacje takie, jak: numer nieruchomości,(liczba kondygnacji, pomieszczeń), numer działki, położenie (np. miejscowość), powierzchnia czy sposób korzystania.

Poza tym, z tej części KW dowiemy się, jakie prawa ma sam właściciel. Jeśli jest to mieszkanie, to jaki ma udział w gruncie i częściach wspólnych budynku, którym znajduje się posiadane mieszkanie. Na jakich zasadach może korzystać z części wspólnych. Z działu II dowiemy się, kto jest właścicielem, współwłaścicielem czy użytkownikiem wieczystym. Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, z tego działu dowiemy się, kto jaki ma w niej udział. Dowiemy się również w jaki sposób obecny właściciel stał się jej posiadaczem, a więc czy ją zakupił, dostał jako darowiznę czy np. w spadku.

Obciążenia

Dział III to prawa wobec nieruchomości. Tu zawarte są informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, roszczeniach, ograniczeniach związanych z rozporządzaniem domem itp. Ten dział powie nam, czy nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń, czy inne osoby mają wobec nie prawa wynikające np. z tytułu dzierżawy, prawa pierwokupu czy prawa dożywotniego mieszkania. Co równie ważne, dostarczą nam informacji, czy nie ma wobec nieruchomości wszczętego postępowania egzekucyjnego. Dział IV zamyka Księgę informacji o nieruchomości. Tu znajduje się zapis o hipotece, jeśli takowa na nieruchomości ciąży. Dowiemy się jaka jest wysokość hipoteki, co zabezpiecza oraz na rzecz kogo została ona ustanowiona.

Odpowiedzialność

Zgodnie z zapisem art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece- Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Jeśli KW nie zawiera aktualnych wpisów o nieruchomości, a nowy właściciel ponosi z tego tytułu szkodę, poprzedni właściciel ponosi za to odpowiedzialność. Jest to tzw. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Grzywna

Każdy kto nabywa nieruchomość, powinien jak najszybciej zgłosić wpis do KW. Jeśli sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej otrzyma informację o zmianie właściciela(a ten nie zgłosił tego faktu), wysyła ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym oraz zawiadamia właściciela o istniejącej niezgodności. Nowy właściciel zostaje pouczony o konieczności ujawnienia prawa własności. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna od 500 do 10 tys. zł. Jeśli nabywana nieruchomość nie posiada KW, nowy właściciel powinien ją założyć.

Sprawdź także ofertę rzeszowskich domów na sprzedaż.

Kredyt hipoteczny

Z Księgą Wieczystą bank udzieli kredytu hipotecznego. KW jest niezbędna, gdyż bank dokonuje w niej zapisu o hipotece, która jest zabezpieczeniem w sytuacji, gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się ze zobowiązań. Brak KW to zagrożenie, że nieruchomość może mieć nieuregulowaną sytuację prawną np. znajduje się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym.

Poruszone powyżej aspekty nakreślają, z jakich powodów warto mieć rzetelnie prowadzoną Księgę Wieczystą. Dom który ją posiada, może szybciej znaleźć nowego nabywcę. Potencjalny klient dowie się z niej wszystkiego, co powinien wiedzieć przed jego zakupem. Ponadto jeśli dokonywane są w niej aktualne wpisy, właściciel uniknie odpowiedzialności wobec osób trzecich, a także nie będzie narażony na płacenie grzywny. Warto zatem mieć na uwadze szereg udogodnień, które wynikają z prowadzenia KW.

Przeczytaj także, czy możesz liczyć na kaucję przy wynajmie?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz