Zdjęcie do tekstu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Od 2003 r. obowiązuje w Polsce ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestie związane z określaniem przeznaczenia nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co musisz o nim wiedzieć?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obok studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) stanowi najistotniejsze źródło informacji o faktycznym przeznaczeniu danej nieruchomości gruntowej.

Szczególna waga miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związana jest ściśle z faktem, iż dokument ten jest aktem prawa miejscowego. Informacje zawarte w MPZP są więc nadrzędne wobec zapisów studium oraz decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy dla danego terenu nie obowiązują zapisy MPZP osoba zainteresowana ustaleniem przeznaczenia, może skorzystać jednak z informacji pochodzących z innych źródeł.

Plan miejscowy jest uchwalany przez radę gminy lub radę miasta. Podstawową ideą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest chęć wprowadzenia w przestrzeni publicznej ładu przestrzennego i optymalnego zagospodarowania terenu. Dokument określa podstawowe oraz szczegółowe możliwości zagospodarowania danego obszaru. Osoba zainteresowana zakupem działki budowlanej powinna zweryfikować, czy na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przeczytaj również: Condohotel – alternatywna inwestycja w nieruchomości?

Zabudowa na działce

W przypadku, gdy na nieruchomości gruntowej posadowione są urządzenia infrastruktury przedsiębiorstwa przesyłowego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego reguluje również kwestie ewentualnej zabudowy tego typu działki, określając dozwolone odległości linii od obiektów. W miejscowym planie znajdują się również informacje na temat tego, czy dany budynek będzie mógł być wykorzystywany pod działalność gospodarczą.

Istotną zaletą funkcjonowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest informacja na temat możliwości przyszłego zagospodarowania otoczenia nieruchomości. Dzięki temu, osoba zainteresowana zakupem działki jest w stanie dowiedzieć się, czy w przyszłości w bliskim sąsiedztwie pojawią się obiekty uznawane zwykle za uciążliwe (droga szybkiego ruchu, fabryka). Oczywiście należy zaznaczyć, że ustalenia miejscowego planu mogą zostać zmienione poprzez kolejne uchwały rady gminy lub rady miasta. Zapoznanie się z obowiązującym planem miejscowym  daje jednak obraz bieżącej sytuacji w zakresie polityki przestrzennej gminy lub miasta.

Warto również dodać, że w momencie gdy gmina planuje wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi wyłożyć go wcześniej do wglądu. W ustawowym czasie każdy może zakwestionować ustalenia nowego planu miejscowego zgłaszając swoje obiekcje. Co więcej w sytuacji, gdy w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dojdzie do obniżenia wartości nieruchomości, poszkodowany właściciel nieruchomości może ubiegać się o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania powinna rekompensować utratę wartości nieruchomości. Istnieje również druga strona medalu. W chwili, gdy zmiana MPZP wpłynie na wzrost wartości nieruchomości, która do pięciu lat od momentu wprowadzenia zmian zostanie sprzedana, właściciel musi liczyć się z możliwością naliczenia opłaty planistycznej. Wysokość opłaty planistycznej określana jest jako procent o różnicy w wartości nieruchomości przed i po zmianie planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obowiązywanie

Obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego posiada pozytywne aspekty ekonomiczne dla obszaru, na którym występuje. Plan miejscowy jest pewną oznaką stabilizacji dla przedsiębiorstw, które rozważają lokowanie własnych inwestycji. Gminy, w których funkcjonują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są odbierane przez podmioty gospodarcze jako lokalizacje atrakcyjne inwestycyjne, w perspektywie długoterminowej.

Może Cię zainteresować: finansowanie nieruchomości.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz