Zdjęcie do tekstu - Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że trzeba się zameldować. Meldunek dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców. Sprawdź informacje na jego temat.

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy to ustawowe zobowiązanie  do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. Ciąży on na obywatelach polskich oraz cudzoziemcach. Dzieci lub osoby ubezwłasnowolnione meldują rodzice,  opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 września 2010 r. równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Pojęcia pobytu stałego i czasowego definiuje w/w ustawa:

  • pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania,
  • pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem (przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy).

Formalności

Choć zapowiadano zniesienie obowiązku meldunkowego w 2018 r., władze się na to nie zdecydowały. Nadal trzeba się meldować na pobyt stały i czasowy dłuższy niż 3 miesiące. Teraz jednak obowiązek ten można wypełnić bez wizyty w urzędzie. Jak to zrobić?

  • w urzędzie albo przez internet (formularz ePUAP)
  • osobiście albo przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy jesteśmy właścicielem nieruchomości lub mamy inny tytuł prawny do nieruchomości, w której chcemy się zameldować, powinniśmy przedłożyć dokument potwierdzający nasze uprawnienia. Dokumentem świadczącym o tytule prawnym do nieruchomości może być:

  • akt notarialny nabycia nieruchomości,
  • umowa najmu nieruchomości,
  • odpis księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • orzeczenie sądu,
  • decyzja administracyjna.

Nieletni

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat), lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Przeczytaj także – Ceny kawalerek oraz Apartamenty inwestycyjne – pewny zysk czy niepotrzebne ryzyko?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz