Zdjęcie do tekstu - Odszkodowanie na rynku nieruchomości

Odszkodowanie na rynku nieruchomości

Odszkodowanie na rynku nieruchomości jest najczęściej rozpatrywane w kontekście procesu wywłaszczenia lub utraty wartości nieruchomości. Trzeba jednak zaznaczyć, że o odszkodowanie mogą starać się również klienci, którzy wykryli wady fizyczne w nowo nabytych mieszkaniach lub domach.

Odszkodowanie – wada nieruchomości

Odszkodowanie na podstawie rękojmi możliwe jest w przypadku nowych nieruchomości. Kwestią sporną jest najczęściej okres, po którym deweloper jest zwolniony z konieczności naprawy określonej wady. Z reguły przyjmuje się, że czas trwania rękojmi dla budynku wynosi trzy lata, licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy.

Oznacza to, że w ciągu tego okresu czasu klient powinien wystąpić do sądu z potencjalnym powództwem. Według uchwały Sądu Najwyższego z 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 72/13, termin w którym dochodzi do przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, jest jednak ściśle uzależniony od momentu, w którym wystąpiła dana szkoda. Stwierdzenie to oznacza, że klienci nawet po dłuższym czasie od ukończenia inwestycji będą mogli ubiegać się o ewentualne odszkodowanie.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest z pewnością wygodne dla firm deweloperskich, ponieważ istotna część wad ujawnia się dopiero po dłuższym czasie. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wady nieruchomości, musi zostać stwierdzone jednak nienależyte wykonanie umowy przez firmę deweloperską oraz wynikająca z tego faktu szkoda dla samego klienta. Istotne jest również, aby wada w sposób faktyczny powodowała szkodę dla klienta.

Odszkodowanie – wywłaszczenie

Proces wywłaszczenia z nieruchomości jest regulowany przepisami zawartymi w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741). Wywłaszczanie może odbywać się wyłącznie na potrzeby realizowania celu publicznego. Art. 112 pkt. 3 mówi jasno, iż „Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy”.

Jaką umowę podpisać w przypadku nieruchomości komercyjnych? – zerknij do innego, naszego artykułu.

Warto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem się procesu wywłaszczeniowego oferowana jest możliwość zawarcia porozumienia z właścicielem w formie umowy cywilno-prawnej. Dopiero po fiasku wstępnych rokowań, przystępuje się do uruchomienia postępowania wywłaszczeniowego. Etapem postępowania wywłaszczeniowego jest rozprawa administracyjna, po której dochodzi do wydania odpowiedniej decyzji.  W momencie, gdy decyzja staje się ostateczna dochodzi do właściwego wywłaszczenia z nieruchomości.

Osoby wywłaszczone są zobligowane do opuszczenia nieruchomości w chwili, gdy rozpoczyna się na jej obszarze proces budowlany. Zdarza się jednak, że nieruchomość jest zajmowana już wcześniej.

Może Cię zainteresuje oferta Gethome.pl w Toruniu.

Co istotne, wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia powinna oddawać faktyczną stratę jaką poniósł wywłaszczony właściciel. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnia przy tym stan nieruchomości na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalona wartość odszkodowania jest dodatkowo zwaloryzowana na dzień jest wypłaty poszkodowanemu. 

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz